การใช้ฟังก์ชัน

 

 

 
 

 


 

 ฟังก์ชันคืออะไร

                ฟังก์ชันคล้าย ๆ จะเป็นสูตรสำเร็จของการคำนวณในรูปแบบของการใช้งานต่าง ๆ กัน เช่น ฟังก์ชัน  SUM  ให้หาผลรวม 
         
ฟังก์ชัน 
VLOOKUP  ใช้ค้นหาข้อมูล  ซึ่งโปรแกรม  Excel  ได้จัดสูตรเหล่านี้ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อใช้งานดังนี้

Ø    ฟังก์ชันทางด้านการเงิน  (Financial)  ใช้คำนวณหามูลค่าทางการเงินต่าง ๆ  เช่น  ดอกเบี้ยเงินกู้ 
เงินงวดที่ต้องจ่ายชำระหนี้  ค่าเสื่อมราคา

Ø    ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา (Date & Time)  ใช้ประโยชน์ในการสร้างสูตรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ เช่น 
ตารางคำนวณวันทำงานของพนักงาน  การสร้างตารางปฏิทิน

Ø    ฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์ (Math  &  Trigonomatry) ใช้คำนวณหาตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านคณิตศาสตร์  เช่น 
การหาผลรวม  การปัดเศษทศนิยม  การหาค่าตรีโกณมิติ

Ø    ฟังก์ชันทางด้านสถิติ (Statistical)  ใช้คำนวณหาตัวเลขทางด้านสถิติ เช่น  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การแจกแจงความถี่  การวิเคราะห์แนวโน้ม

Ø    ฟังก์ชันในการค้นหาและอ้างอิง (Lookpu  &  Reference) ใช้ในการค้นหาข้อมูลในตาราง  และอ้างอิงข้อมูล
จากตารางนั้นมาใช้งาน

Ø    ฟังก์ชันเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Database) เป็นฟังก์ชันการคำนวณในตารางข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

Ø    ฟังก์ชันข้อความและตัวเลข (Text) เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำนวณเกี่ยวกับข้อความ  เช่น  การแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร 
การค้นหาคำหรือข้อความที่อยู่ในเซลล์

Ø    ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์ (Logical) เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำนวณแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

Ø  ฟังก์ชันข้อมูล  (Information) ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในตาราง

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่ Excel เตรียมไว้ให้ใน Insert Function ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเรียกใช้งาน
ได้ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ดี
  Excel ยังได้สร้างฟังก์ชันเฉพาะทางไว้  เช่น  ฟังก์ชันทางด้านวิศวกรรม  ซึ่งอยู่ใน  Analysis  Toolpak  โดยเรียกขึ้นมาใช้งานได้  โดยไปกำหนดที่  Add-Ins  ในเมนู  Tool

 

mushroom.gif

จัดทำโดย ครูภาวนา  มุขพรหม และทีมงาน โรงเรียนลิไทพิทยาคม จ.สุโขทัย
Copyright(c)2008 Miss. Pavana Mukpron. All rights reserved.