ฟังก์ชัน RATE

 

 

 
 

  

 
            
ฟังก์ชัน  RATE 

   ฟังก์ชัน  RATE จะช่วยคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจากการจ่ายเงินแต่ละงวด  เช่น  การหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
       ในการซื้อของแบบผ่อนชำระ
  หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจากการเช่าซื้อ  เป็นต้น  ทั้งนี้เราควรคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยด้วยว่าเป็น
      ต่อปี หรือต่องวด
  เช่น  ถ้าชำระเป็นรายเดือน  (เท่ากับ 12 งวดใน 1 ปี) ต้องเอาอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณได้คูณด้วย 12  เพื่อให้
     เป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีตัวอย่าง

สุดสวยซื้อรถจักรยานยนต์ในราคา  48,500 บาท (ราคาเงินสด) โดยผ่อนชำระเป็นงวดทั้งหมด  36  งวด  ชำระทุกต้นเดือน  ร้านคิดอัตราดอกเบี้ย  1.25% ต่องวด  โดยสุดสวยจะต้องจ่ายค่าผ่อนชำระงวดละ  1,750 บาท

   จากตัวอย่างจะเห็นว่าเมื่อวิเคราะหือัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงแล้ว จะมีอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในระบบการขายของเงินผ่อน
      
เพราะระบบขายเงินผ่อนไม่ได้นำเงินที่จ่ายในแต่ละงวดไปหักเงินต้นนั่นเอง

 

mushroom.gif

 

จัดทำโดย ครูภาวนา  มุขพรหม และทีมงาน โรงเรียนลิไทพิทยาคม จ.สุโขทัย
Copyright(c)2008 Miss. Pavana Mukpron. All rights reserved.