Google Yahoo

หน่วยที่ 3 หนังสือราชการและจดหมาย

หนังสือราชการ

ลักษณะของหนังสือราชการ
                หนังสือราชการ  คือ  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  ได้แก่

 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
 4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
 5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือ  ข้อบังคับ

หนังสือราชการมี  6  ชนิด
1.   หนังสือภายนอก                         
2.   หนังสือภายใน                            
3.   หนังสือประทับตรา                    
4.   หนังสือสั่งการ                            
5.   หนังสือประชาสัมพันธ์            
6.   หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก
                หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ที่  ให้ลงเลขรหัสด้วยพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง
  • ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อส่วนราชการ  สถานที่ราชการ  หรือคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น  และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย
  • วัน  เดือน  ปี  ให้ลงเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
  • เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง  โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
  • คำขึ้นต้น  ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ สรรพนาม  และคำลงท้าย  แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่มีหนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2551 Microsoft Word Online

ชื่อเต็มของจังหวัดกรุงเทพฯ
ประวัติและวิธีการทำฝนหลวง
ประวัติของวันปีใหม่
น้ำมันที่เราใช้มันมาจากไหน

 คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์
ของเรา ?

มีเนื้อหาครบถ้วนมีประโยชน
เนื้อหากำลังดีใช้งานได้จริง
เนื้อหาพอสมควรเหมาะสม
เนื้อน้อยแต่ยังพอใช้งานได้
เนื้อหาต่ำประโยชน์้น้อยมาก