การสืบค้นสารสนเทศ

 

Homeผู้จัดทำบัตรรายการระบบโอแพกค้นคว้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ใช้ค้น

 

 

        
                                                                                                             
                           ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การสืบค้นสารสนเทศ ค่ะ เนื้อหาทั้งหมดนี้
                        เราได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                        และสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นแบบต่าง ๆ
                        ซึ่งเราจะไดเท่าทันกับความรู้ที่มีอยู่มากมายมหาศาลในโลกนี้
                                                                                     
                           ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูล/ภาพต่างๆ ที่อนุเคราะห์ข้อมูล/ภาพ เพื่อการศึกษาค่ะ

                                   บุญสืบ โพธิ์ศรี.(มปป.). เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต.กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
                                   ปรียา  ไชยสมคุณ. (2546). ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร.
                                   
www.theenvironmentsite.org/
                                   www.lscmu.freejoomlas.com/index.php?option=co...
                                   http://cthawees.wordpress.com/.../
                                   http://rackmanager.terapad.com/
                                   www.ilmfinder.com/what-and-why/
                                   www.qdinformation.com/searching/about/

 

 จัดทำโดย
นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา  เด็กชายธนวันต์ เหลืองวรัญญู นางสาวยุพิน พวงเพชร นางสาววัลลี ธิราชรักษ์
copyrigth (c) 2008 Mattayompharajchatannayao. All rights reserved.