หน้าแรก การทำงานของอินเตอร์เน็ต บริการบนอินเตอร์เน็ต ออนไลน์อย่างปลอดภัย แบบทดสอบ

บริการด้านการติดต่อสื่อสาร

การค้นหาข้อมูล

บริการค้นหาข้อมูล      บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  สามารถสืบค้นได้ 3 วิธี ดังนี้

1. Web directory คือ การค้นหาโดยการเลือก Directory ที่จัดเตรียมและแยกหมวดหมู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว website ที่ให้บริการ web directory เช่น www.yahoo.com, www.sanook.com

2. Search Engine คือ การค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Search โดยการเอาคำที่เราต้องการค้นหาไปเทียบกับเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่มีคำที่เราต้องการค้นหา website ที่ให้บริการ search engine เช่น www.yahoo.com, www.sanook.com, www.google.co.th, www.sansarn.com

3. Metasearch คือ การค้นหาข้อมูลแบบ Search engine แต่จะทำการส่งคำที่ต้องการไปค้นหาในเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลอื่นๆ อีก ถ้าข้อมูลที่ได้มีซ้ำกัน ก็จะแสดงเพียงรายการเดียว เว็บไซต์ที่ให้บริการMetasearch เช่น www.search.com, www.thaifind.com

                               

จัดทำโดย
นายจักรพงศ์ ตีเมืองสอง,นายกิตติพันธ์ ขันแก้ว,นางสาวนัฏจิรา บุญนำมา,ครูพิสมัย ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
e_mail:phisamai2503@hotmail.com
Copyright(c) 2008   Ms.Phisamai  Suppapong All right  reserved