|หน้าหลัก|ความหมายอินเตอร์เน็ต|การทำงานของอินเตอร์เน็ต|บริการบนอินเตอร์เน็ต|ออนไลน์อย่างปลอดภัย|แบบทดสอบ|

 

แบบทดสอบ

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ช่วงชั้นที่ 4

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

จงตอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


1.      ข้อใดให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข. ไซเบอร์สเปช
ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์
ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
2. อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นที่ประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. อังกฤษ
ค. รัสเซีย
ง. ออสเตรเลีย
3.การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกับใคร
ก. IPS
ข. ISP้
ค. RSPว
ง. SPI
4. โมเด็มคืออะไร
ก. อุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดหนึ่ง
ข. เครื่องมือในเล่นอินเตอร์เน็ต
ค. เครื่องมือในการส่งข้อมูล
ง. อุปกรณ์แปลงสัญญาณทั้งสัญญาณ อะนาล็อกและดิจิตอล
5. การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความเรียกว่าอะไร
ก. อีเมล์
ข. การสืบค้นข้อมูล
ค. การโอนถ่ายข้อมูล
ง. การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
6. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง
ก. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
ข. การส่งข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา
ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
7.  @  อ่านว่า
ก. เอ
ข. เอด
ค. แอท
ง. เอ็ก
8. stou.ac.th  คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร
ก. ตัวย่อประเทศ
ข. ชื่อหน่วยงานเจ้าของ
ค. ตัวย่อประเภทขององค์กร
ง. ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
9. กระทรวงต่างประเทศของไทยมี DNS ว่าอย่างไร
ก. mfa.or.th
ข. mfa.ac.th
ค. mfa.go.th
ง. mfa.co.th
10. supapong03@chaiyo.com  ส่วนใดหมายถึง โดเมนเนม(Domain Name)
ก. supapong03
ข. @
ค. chaiyo
ง. chaiyo.com
bar_i_2.gif                                                                                                   


จัดทำโดย
นายจักรพงศ์ ตีเมืองสอง,นายกิตติพันธ์ ขันแก้ว,นางสาวนัฏจิรา บุญนำมา,ครูพิสมัย ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
e_mail:phisamai2503@hotmail.com
Copyright(c) 2008   Ms.Phisamai  Suppapong All right  reserved