มารู้จักโครงงานการเริ่มต้นโครงงานการเขียนโครงงานที่มาและแหล่งอ้างอิงคณะผู้จัดทำ

 

โครงงานอาชีพ

 

 
                     การจัดทำเว็บไซต์โครงงานอาชีพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้รายวิชาโครงงานอาชีพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4   การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานนี้เป็นการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิตหรือการบริการ โดยเน้นการผลิต การจำหน่าย การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตหรือการบริการ การบริหารจัดการ การตลาด และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  ผู้จัดทำหวังว่าเว็บไซต์นี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา ค้นคว้า ทั้งคุณครู และนักเรียน หากผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
                 ขอกราบขอบคุณนายสมจิต  คงรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม คณะครู และเพื่อนร่วมทีมทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อมูลโดยเฉพาะชาวบ้านชุมชนตำบลเมืองเก่า ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพ และถ่ายทำอาชีพที่อยู่ในท้องถิ่นสุโขทัย ขอขอบคุณด้วยใจจริง คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการจัดทำครั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จัดทำโดย ครูสมร นายมงคลชัย เด็กชายกฤตเมธ และเด็กชายวีรพล  "Muangkao Team"
โรงเรียนลิไทพิทยาคม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
Copyright (C) 2008 Li Thai Phittayacom School Sukhothai. All rights reserved.