มารู้จักโครงงานการเริ่มต้นโครงงานการเขียนโครงงานที่มาและแหล่งอ้างอิงคณะผู้จัดทำ

 

ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์
ประเภทพัฒนาผลงาน 
ประเภทศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทสำรวจข้อมูล 

 

 ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์

                โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ขึ้นมาหลังจากที่ได้ศึกษาทางทฤษฎีหรือพบเห็นผลงานของผู้อื่นแล้ว  เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาต่อไป  จึงประดิษฐ์คิดค้นให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น
การควบคุมระบบการให้น้ำในแปลงเพาะชำ
               
anired05_next.gif   การประดิษฐ์หัวฉีดพ่นน้ำในแปลงปลูกผัก
               
anired05_next.gif  การประดิษฐ์ของชำร่วย
               
anired05_next.gif   การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ
               
anired05_next.gif  การประดิษฐ์เครื่องเสีย
               
anired05_next.gif   การออกแบบเสื้อผ้าชาย หญิง

 

 โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ (Developmental Research Project)

เป็นโครงงานที่พัฒนา หรือประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์อาจเป็นสิ่งที่   คิดทำขึ้นมาใหม่  หรือ ดัดแปลงจากที่มีอยู่เดิมก็ได้

ตัวอย่างโครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  เช่น

                                - โครงงานสร้างแบบจำลองเตาเผาขยะไร้ควัน

                                - โครงงานออกแบบโต๊ะทำงานจากแผ่นซีดีที่หมดสภาพแล้ว

                                - โครงงานสร้างเครื่องมือในการดูดควันจากห้องครัว

                โครงงานประเภทนี้มีขั้นตอนดำเนินงานเหมือนกับโครงงานประเภททดลอง  คือ  ต้องมีการตั้งสมมุติฐาน  ระบุตัวแปร  และทดลองใช้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราใช้ได้ตามที่เราตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่

 

 

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จัดทำโดย ครูสมร นายมงคลชัย เด็กชายกฤตเมธ และเด็กชายวีรพล  "Muangkao Team"
โรงเรียนลิไทพิทยาคม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
Copyright (C) 2008 Li Thai Phittayacom School Sukhothai. All rights reserved.