มารู้จักโครงงานการเริ่มต้นโครงงานการเขียนโครงงานที่มาและแหล่งอ้างอิงคณะผู้จัดทำ

 

การเริ่มต้นโครงงาน
สภาพภายในการเลือกอาชีพ 
สรุปการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
การพิจารณาเลือกโครงงาน 
การวิเคราะห์โครงงาน 

การพิจารณาจัดทำโครงงาน

1.  การพิจารณาจัดทำโรงงานเป็นการดำเนินงานที่ต้องตัดสินใจทำโรงงานให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่  กำหนดไว้  มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1)     การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน

2)     การศึกข้อมูลโครงงาน

3)   สังเกตสภาพแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จัดทำโดย ครูสมร นายมงคลชัย เด็กชายกฤตเมธ และเด็กชายวีรพล  "Muangkao Team"
โรงเรียนลิไทพิทยาคม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
Copyright (C) 2008 Li Thai Phittayacom School Sukhothai. All rights reserved.