มารู้จักโครงงานการเริ่มต้นโครงงานการเขียนโครงงานที่มาและแหล่งอ้างอิงคณะผู้จัดทำ

 

การเขียนโครงงาน
ชื่อโครงงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
เป้าหมายของโครงงาน 
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน 
งบประมาณและทรัพยากร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การติดตามและประเมินผล 
ปัญหาและอุปสรรคที่คาดฯ 
 

การเขียนโครงการ แบบที่ 1

1. ชื่อแผนงาน
2.
ชื่อโครงการ
3.
หลักการและเหตุผล
4.
วัตถุประสงค์
5.
เป้าหมาย
6.
วิธีดำเนินการ
7.
ระยะเวลาดำเนินการ
8.
งบประมาณ
9.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
10.
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
11.
การประเมินผล
12.
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเขียนโครงการ แบบที่ 2

1. ชื่อโครงการ
2.
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
3.
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
4.
หลักการและเหตุผล
5.
วัตถุประสงค์
6.
เป้าหมาย
7.
สถานที่ดำเนินงาน
8.
วิธีดำเนินงาน
9.
งบประมาณ
10.
การติดตามประเมินผล
11.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

 
 

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จัดทำโดย ครูสมร นายมงคลชัย เด็กชายกฤตเมธ และเด็กชายวีรพล  "Muangkao Team"
โรงเรียนลิไทพิทยาคม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
Copyright (C) 2008 Li Thai Phittayacom School Sukhothai. All rights reserved.