มารู้จักโครงงานการเริ่มต้นโครงงานการเขียนโครงงานที่มาและแหล่งอ้างอิงคณะผู้จัดทำ

 

เป้าหมายของโครงงาน
ชื่อโครงงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
เป้าหมายของโครงงาน 
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน 
งบประมาณและทรัพยากร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การติดตามและประเมินผล 
ปัญหาและอุปสรรคที่คาดฯ 

 เป้าหมาย (Targets) หมายถึงการแสดงผลผลิตขั้นสุดท้ายในแง่ปริมาณ จำนวนหรือการวัดความสำเร็จในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เป้าหมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า มีการระบุสิ่งที่ต้องการกระทำหรือการไปถึงชัดเจนกว่าและระบุเวลาที่ต้องการบรรลุ ว่าจะแล้วเสร็จในวันที่เท่าไร เดือนอะไร ปีใด โดยใคร และอย่างไร นอกจากนั้นอาจมีการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยก็ได้

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จัดทำโดย ครูสมร นายมงคลชัย เด็กชายกฤตเมธ และเด็กชายวีรพล  "Muangkao Team"
โรงเรียนลิไทพิทยาคม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
Copyright (C) 2008 Li Thai Phittayacom School Sukhothai. All rights reserved.