:: เทคโนโลยีสื่อประสม ::
  home > สื่อประสม


 ::. สื่อประสม      
        
        ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้ามามีบทบาททั้งทางด้านธุรกิจ ความบันเทิง การศึกษา การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทำได้ง่ายต่างจากสมัยก่อนที่การติดต่อสื่อสารอาศัยเสียงในการบอกและแสดงข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร ต่อจากนั้นก็มีการประดิษฐ์ตัวอักษร เพื่อเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารกันแทนเสียง บางครั้งอาจใช้สื่อชนิดอื่น เช่น ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดีทัศน์ ซึ่งในทุกวันนี้เป็นสื่อที่พบเจอในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง
        การรวมสื่อหลาย ๆ สื่อ เช่น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ มาประกอบกันนี้ เรียกว่า สื่อประสม (multimedia) โดยสื่อประสมนี้ช่วยให้ผู้รับสื่อเข้าใจในข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาข้อมูลข่าวสารทั่ว ๆ ไปในสารานุกรม ถ้าเป็นลักษณะของสารนุกรมที่เป็นหนังสือ จะสื่อสารโดยการใช้ข้อความและภาพเท่านั้น ซึ่งต่างจากสารานุกรมที่จัดทำในรูปแบบของสื่อประสม คือ ภาพจะสามารถเคลื่อนไหวได้ มีเสียงเพื่ออธิบายความหมายและชี้แนะว่าผู้ใช้งานควรทำอย่างไรเป็นขั้นตอนต่อไป และในขณะเดียวกันก็อาจมีเสียงประกอบ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานทางเสียง หรือถ้าสารานุกรมนี้สามารถโต้ตอบได้ เช่น ผู้ใช้งาน สามารถคลิกเมาส์หรือพิมพ์ข้อความเข้าไป แล้วสารานุกรมสามารถโต้ตอบการกระทำของผู้ใช้งานได้โดยทางภาพหรือเสียง เรียกการกระทำลักษณะนี้ว่า สื่อแบบโต้ตอบ (interactive media) ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของงานสื่อประสม

หนังสือสารานุกรม
ซีดีรอมสารานุกรม

::. ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานสื่อประสม
          
           ในการสร้างและนำเสนองานสื่อประสม จะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแสดงข้อมูล เช่น สามารถแสดงสีออกทางจอคอมพิวเตอร์ได้ 256 สี หรือความจุของฮาร์ดิสก์ และำจำนวนหน่วยความจำหลักจะต้องมีมากพอ ซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคปัจจุบันมีความสามารถในการสร้างและแสดงผลงานสื่อประสมได้ โดยมีส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ในส่วนของอุปกรณ์ส่งออก (Output equipment)

แสดงอุปกรณ์ส่งออกสำหรับสื่อประสม
 
 

     - คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล : จะต้องมีหน่วยประมวลผลกลางอย่างต่ำเ็ป็นระบบเพนเทียม และแรม 32 MB หรือสูงกว่า เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแรมมากและซีพียูมีความเร็วสูง ทำให้การใช้งานสื่อประสมได้ดีขึ้น
      - จอภาพที่มีความละเอียดสูง : แบบ VGA หรือดีกว่า และจอภาพสามารถแสดงสี 256 สีขึ้นไป จำนวนสีจะเป็นตัวกำหนดสีสันของภาพว่ามีความสมจริงเีพียงใด และจอภาพที่มีความละเอียดสูงจะแสดงผลของภาพต่าง ๆ ออกมาได้ดี
      - เครื่องขับซีดีรอม : ซีดีรอมเป็นหน่วยความจำรองที่สามารถบันทึกข้อมูลปริมาณมากไ้ด้ และมีราคาถูก เหมาะที่จะใช้ในการจัดเก็บชิ้นงานสื่อประสม เครื่องขับซีดีรอมควรมีความเร็ว 12x ขึ้นไป ซึ่งสามารถขับแผ่นโปรแกรมสื่อประสมที่มีทั้งแฟ้มภาพ เสียง วีดีทัศน์ และภาพเคลื่อนไหวได้
      - การ์ดเสียง (Sound card) : ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลที่ส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก แล้วส่งผ่่านไปยังลำโพง หรือหูฟัง ซึ่งจะแปลงสัญญาณที่ได้รับเป็นเสียงให้เราได้ยิน
      - ลำโพง และหูฟัง : เป็นอุปกรณ์ส่งออกที่แสดงผลข้อมูลเสียง โดยใช้งานคู่กับการ์ดเสียง ควรเลือกลำโพงที่มีคุณภาพดี มีลำโพงซ้ายและขวา ส่วนหูฟัง ใช้เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนผู้อื่น
      - เครื่องขับซีดีรอม และเครื่องกราดตรวจ : เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่สามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และตีความได้
      - เครื่องเล่นวีดีทัศน์ และกล้องวีดีทัศน์ : เป็นอุปกรณ์นำเข้าสัญญาณภาพ โดยสัญญาณที่ส่งมาอยู่ในรูปแบบของสัญญาณแอนะล็อกโดยต้องอาศัยการ์ดจับภาพ ช่วยในการแปลงสัญญาณให้อยู่ในรูปดิจิทัล
      - การ์ดจับภาพ (Video capturing card): สามารถแปลงสัญญาณภาพในรูปของม้วนเทปวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อบันทึกแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัลวีดิทัศน์ โดยสามารถจับภาพจากกล้องถ่ายวีดิทัศน์ หรือเครื่องเล่นวีดิทัศน์ หรือจากแฟ้มภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์
      - ไมโครโฟน เครื่องเล่นซีดี และเครื่องเล่นเทป : เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูลที่เป็นสัญญาณแอนะล็อก ดังนั้นต้องอาศัยการ์ดเสียงในการแปลงสัญญาณ
มีดีคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ดนตรี ซึ่งใช้ในการควบคุมและส่งแผ่นข้อมูลแบบ MIDI ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตกีตาร์ กลอง เบส เป็นคอนโทรลเลอร์แบบต่าง ๆ นอกเหนือจากคีย์บอร์ด

โปรแกรมสนับสนุนการสร้างงานสื่อประสม
     
     
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างเนื้อหาหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานสื่อประสม โปรแกรมมักถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมซาวเรคคอร์ด ช่วยในการสร้างเสียง สามารถแก้ไขแฟ้มเสียง และยังสามารถเพ่ิมเสียงเทคนิคพิเศษ เช่น เสียงเอคโค หรือสามารรถเล่นเสียงย้อนหลัง ซึ่งโปรแกรมถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์
     ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการสร้างงานสื่อประสมเ เรียกว่า เครืืองมือนิพนธ์ (Authoring Tool) หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างงานสื่อประสม เครื่องมือนิพนธ์ใช้สัญรูปหรือวัตถุ (Objects) แทนฟังก์ชั่นหนึ่ง ๆ เช่น การแสดงข้อความและภาพ การเล่นเสียง หรือการสร้างการโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมออโตแวร์ (Authorware) เป็นเครื่องมือนิพนธ์ที่ช่วยในการสร้างานสื่อประสม เหมาะที่จะใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอนโดยเก็บในรูปแบบซีดีรอม หรือสร้างเอกสารการเรียนรู้แบบ E-learning บนเว็บหรือเครือข่ายของหน่วยงาน


หน้าต่างโปรแกรม Authorware

 
::. สร้างสรรค์โดย

CSW TEAM  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2


กลับหน้าแรก