การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ


การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

บทที่ 1    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
             (Introduction to Statistics)

              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
              ความหมายของสถิติ
              ประเภทของสถิติศาสตร์
              ข้อมูลและข่าวสาร
              มาตราการวัด
              ระเบียบวิธีทางสถิต
              แบบทดสอบ

บทที่ 2   การแจกแจงความถี่
            (Frequency Distribution)

              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
              ความหมายของการแจกแจงความถี่
              การสร้างตารางแจกแจงความถี่
              การแจกแจงความถี่ด้วยฮิสโตแกรม
              การแจกแจงความถี่ด้วยรูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่
              แบบทดสอบ

บทที่ 3   การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
            (Measures of Central Tendency)

              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
              ความหมายของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
              ประเภทของการวัดแนวโน้มเข้าสู่สวนกลาง
              แบบทดสอบ

บทที่ 4   การวัดการกระจายและคะแนนมาตรฐาน
            (Measures of Dispersion and  
             Standard Score)

              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
              การวัดการกระจายของข้อมูล
                   ควอไทล์
                   เดไซล์
                   เปอร์เซนต์ไทล์
              คะแนนมาตรฐาน
              แบบทดสอบ

บทที่ 5   ความเบ้และความโด่ง
            (Skewness and Kurtosis)

              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
              โค้งแจกแจงความถี่แบบเบ้
              โค้งแจกแจงความถี่แบบโด่ง
              แบบทดสอบ

บทที่ 6   โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ
              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
              โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ EXCELL
              โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ SPSS
              แบบทดสอบ

บทที่ 7   การวิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงพรรณาเบื้องต้น
              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
              การวิเคราะห์และแปลผลสถิติ
              แบบทดสอบ

บทที่ 8    การวิจัยเบื้องต้น
              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
              รูปแบบรายงานการวิจัย (ตัวอย่าง)
              แบบทดสอบ