E-TECH
E-learning
M-DEC
E-mail
เมนูหลัก


 แนะนำบทเรียน 

       ยินดีต้อนรับนักศึกษาและผู้สนใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(3104-005)ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ข้อแนะนำในการศึกษาด้วยตนเอง
     
     1. ศึกษาคำอธิบายรายวิชาให้เข้าใจ
     2. เลือกเรียนหน่วยการเรียนตามที่ต้องการ
     3. ทำการทดสอบก่อนเรียนในหน่วยเรียนที่จะศึกษาแล้วบันทึกผลการเรียนไว้
     4. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยเรียนจนจบและทำการทดสอบหลังเรียน
     5. นำคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนมาเปรียบเทียบความก้าวสหน้าทางการเรียน
     6.คะแนนยังไม่ถึง70เปอร์เซนต์ควรกลับไปศึกษาใหม่แล้วทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง

     7.มีข้อสงสัยส่งเมล์มายังอจารย์ผู้ออกแบบบทเรียนนี้ได้


   ลักษณะรายวิชา
    1.รหัสและชื่อวิชา     3104-005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
    2.สภาพรายวิชา     วิชาชีพพื้นฐาน    
    3.ระดับวิชา  
         ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง

    4.พื้นฐาน        -  
    5.เวลาเรียน            ทฤษฎี 2 คาบ ต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ 3 คาบต่อสัปดาห์    
    6.หน่วยกิต   
          3 หน่วยกิต    
    
    7.จุดประสงค์รายวิชา
                 
1. เพื่อให้มีความรู้หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
                 2.เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
                     วงจรการควบคุม
                 3.เพื่อให้มีความสามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ในงานควบคุมได้
   8.มาตราฐานวิชา
                
 1. เข้าใจหลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
                 2. ต่อและทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
                 3. เลือกวัสดุอุปกรณ์ในงานคววบคุม
   9.คำอธิบายรายวิชา 
         
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการทำงานของมอเตอร์
กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การเริ่มเดินมอเตอร์
การกลับ ทางหมุน
การต่อวงจรมอเตอร์ต่า่งๆ สัญญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุม การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและป้องกัน
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การต่อวงจร
ขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์และมอเตอร์ 3 เฟส ต่อสายวงจรการเริ่มเดินและกลับทางและกลับทางหมุน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 1 เฟส และ 3เฟส  
  TOP
  
หน่วยการเรียน
       
หน่วยที่
เรื่อง
1
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
2
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
3
อุปกรณ์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
4
สัญญลักษณ์ และการคำนวนหาขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
5
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
   
       
จุดประสงค์การเรียนรู้
      
   หน่วยที่1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง                    

        สาระการเรียนรู้ที่1 โครงสร้างและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง      
                    1.บอกความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าได้
                    2.บอกถึงส่วนประกอบมอเตอร์ไฟ้ากระแสตรงได้
                    3.อธิบายการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงได้

        สาระการเรียนรู้ที่ 2 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
                   1. บอกถึงส่วนของคาปาซิสเตอร์มอเตอร์ได้
                
   2. อธิบายคุณสมบัติของคาพาซิสเตอร์มอเตอร์ได้
                   3.อธิบายหลักการทำงานของคาปาซิสเตอร์มอเตอร์ได้ 

หน่วยที่2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1เฟส และ 3เฟส
      สาระการเรียนรู้ที่ 3 สปลิทเฟสมอเตอร์
               
  1.บอกส่วนประกอบของสปลิทเฟสมอเตอร์ได้
                 2.อธิบายคุณสมบัติของสปลิทเฟสมอเตอร์ได้
                 3.อธิบายหลักการทำงานของสปลิทเฟสมอเตอร์ได้

     สาระการเรียนรู้ที่ 4 คาปาซิสเตอร์มอเตอร์
                
 1.บอกส่วนประกอบของคาปาซิสเตอร์มอเตอร์ได้
                 2.อธิบายคุณสมบัติของคาปาซิสเตอร์มอเตอร์ได้
                 3.อธิบายหลักการทำงานของคาปาซิสเตอร์มอเตอร์ได้

    
    สาระการเรียนรู้ที่5
รีพัลชั่นมอเตอร์
                 1.บอกถึงส่วนประกอบของรีพัลชั่นมอเตอร์ได้
                 2.อธิบายคุณสมบัติของรีพัลชั่นมอเตอร์ ์ได้
                 3.อธิบายนหลักการทำงานของรีพัลชั่นมอเตอร์์ได้

    สาระกาเรียนรู้ที่6 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
               1. บอกความหมายและส่วนประกอบของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ได้
               2. อธิบายคุณสมบัติของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ได้
               3. อธิบายหลักการทำงานของอยู่นิเวอร์แซล

    สาระการเรียนรู้ที่7 เ็ชดเ็ดดโพลมอเตอร์ 
              1.บอกถึงส่วนประกอบของเชดเดดโพลมอเตอร์ได้
              2.อธิบายคุณสมบัติของเชดเดดโพลมอเตอร์์ได้
              3.อธิบายนหลักการทำงานของเชดเดดโพลมอเตอร์ได้

    
     สาระการเรียนรู้ที่8 มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
              1.บอกถึงส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ได้
              2.อธิบายคุณสมบัติขอมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ์์ได้
              3.อธิบายนหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสได้
     

หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
      สาระการเรียนรู้ที่9 สวิตช์ต่า่งๆที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์
            1.บอกลักษณะส่วนประกอบของอุปกรณ์การควบคุมมอเตอรไฟฟ้า์ได้
            2.อธิบายหลักการทำงานอุปกรณ์งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้

      สาระการเรียนรู็ที่10
รีเลย์และ แมกเนติกคอนแทกเตอร
            1.บอกโครงสร้างของรีเลย์และ แมกเนติกคอนแทกเตอร์้์ได้
           2.อธิบายหลักการทำงาน
ของรีเลย์และ แมกเนติกคอนแทกเตอร์้์ได
     
      สาระการเรียนรู้ที่11 อุปกรณป้องกันและรีเลย์ตั้งเวลา
             
 1.บอกลักษณะส่วนประกอบของอุปกรณ์ป้องกันและอุปกร์ืหน่วงเวลาได้้
              2.อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์หน่วงเวลาได้้      
     
หน่วยที่ 4 สัญญลักษณ์และการคำนวณหาขนาดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
     สาระการเรียนรู้ที่12 สัญญลักษณ์และวงจรในการควบคุม
             
1. บอกความหมายของสํญลักษณ์และวงจรในการควบคุมได้
             2. อธิบายลักษณะของวงจรแต่ละแบบที่ในงานควบคุมได้
    
      สาระการเรียนรู้ที่13  การคำนวณหาขนาดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
            
 1. คำนวณหาขนาดของสายไฟฟ้าที่ใช้ในงานควบคุมได้
             2.
คำนวณหาขนาดของอุปกรณ์ี่ที่ใช้ในงานควบคุมได้

หน่วยที่ 5 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

     สาระการเรียนรู้ที่14 การสตาร์มอเตอร์โดยตรง
          1.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงโดยใช้คอนแทคเตอร์ได้
          2.อธิบายการสตาร์ทมอเตอรกระแสสลับ์โดยตรงโดยใช้คอนแทคเตอร์ได้

    

      สาระการเรียนรู้ที่15 การควบคุมมอเตอร์ทำงานเรียงตามลำดับ
         1.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ทำงานเรียงตามลำดับได้
         2. อธิบายหลักการทำงานของวงจรการควบคุมมอเตอร์ทำงานเรียงตามลำดับได้

      
      สาระการเรียนรู้ที่16 การควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

         1. บอกอุปกรณ์ที่ใช้การควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1เฟสได้
         2 . อธิบายหลักการทำงานการควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1เฟสได้
         3. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟสได้
         4. อธิบายหลักการทำงานการควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟส ได้

     
      สาระการเรียนรู้ที่17 การควบคุมการลดแรงดันขณะสตารทแบบส์-เดลต้า

         1 . บอกอุปกรณ์ที่ใช้ใน การควบคุมการลดแรงดันขณะสตาร์ทแบบสตาร์-เดลต้าได้
         2. อธิบายหลักการทำงานวงจรการควบคุมการลดแรงดันขณะสตาร์ทแบบสตาร์-เดลต้าได้
         4. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้
         3. อธิบายหลักการทำงานวงจรการควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้

     
     สาระการเรียนรู้18 การควบคุมความเร็วมอเตอร์
        
1. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์
        2. อธิบายหลักการทำงานวงจรการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์


      TOP

  เลือกเนื้อหาที่รายการเรียนต้องการเรียนในสาระการเรียนรู้ที่เท่าใดคลิกเมาส์ในสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ

รายการเรียน
สาระการเรียนรู้
เรื่อง
 โครงสร้างและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   
 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
  สปลิทเฟสมอเตอร์
 คาปาซิสเตอร์มอเตอร์
 รีพัลชั่นมอเตอร์
 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
เชดเดดโพลมอเตอร์
 มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
 สวิตช์ต่า่งๆที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์
 อุปกรณป้องกันและรีเลย์ตั้งเวลา
 รีเลย์และแมคเนติคคอนแทคเตอร์
12
 สัญลักษณ์และวงจรในการควบคุม
13
 การคำนวณหาขนาดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
 การสตาร์มอเตอร์โดยตรง
 การควบคุมมอเตอร์ทำงานเรียงตามลำดับ
 การควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 การควบคุมการลดแรงดันขณะสตารทแบบสตาร์-เดลต้า
การควบคุมความเร็วมอเตอร์

เอกสารอ้างอิง
ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ผศ.อำนาจ ทองผาสุข และผศงวิทยา ประยงค์พันธ์
การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ไวพจน์ ศรีธัญ
การออกแบบและติดระบบไฟฟ้า ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

TOP    NEXT 
     
สาระการเรียนรู้ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
   ออกแบบพัฒนาบทเรียนโดย ศูนย์พัฒนามัลติมีเดียทางการศึกษา(MDEC)