สาระการเรียนรู้ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
เนื้อหาสาระ

วัตถุประสงค์ทั่วไป

    1.ทราบถึงโครงสร้างและสว่นประกอบของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
    2.เข้าใจคุณสมบัติและหลัการทำงานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
    
 1. บอกความหมายและส่วนประกอบของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ได้
     2. อธิบายคุณสมบัติของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ได้
     3. อธิบายหลักการทำงานของอยู่นิเวอร์แซลมอเตอร์ได้

 เนื้อหาสาระ

ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1/200 แรงม้าถึง 1/30 แรงม้า
นำไปใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง และใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิด 1 เฟส มอเตอร์ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือให้แรงบิดเริ่มหมุนสูง
นำไปปรับตวามเร็วได้ทั้งปรับความเร็วได้ง่ายทั้งวงจรลดแรงดันและวงจรควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ นิยมนำไปใช้เป็นตัวขับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น
เครื่องบดและผสมอาหาร มีดโกนหนวดไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้า มอเตอร์จักรเย็บผ้า
สว่านไฟฟ้า เป็นต้น

ลักษณะของของยูนิเวอร์แซลมอเตอร

โครงสร้างของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

ส่วนประกอบของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (คลิกขยายใหญ่)

  1. ฝาปิดหัวท้าย (End Plate) ลักษณะเหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั่วไป
      ตรงกลางมีร่องสำหรับใส่เพลาของมอเตอร์ และมีลูกปืนรองรับเพลาทั้งสองด้าน
  2. โครงสร้าง(Frame) เป็นเปลือกหุ้มมอเตอร์ ทำด้วยเหล็กเหนียวและเหล็กหล่อ มีรูปร่างหลายแบบ
      ส่วนใหญ่จะมีลักษณะทรงกระบอกกลม
  3. ขั้วสนามแม่เหล็ก(Field Pole) จะมี 2 ขั้ว โดยทำจากแกนเหล็กบาง ๆ อัดซ้อนกัน (Laminated Core)
  4. อาร์เมเจอร์ (Armature) มีโครงสร้างเกี่ยวกับอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
     คือ เป็นแท่งกลมีร่องสำหรับพันขดลวดอาเมเจอร์
  5.แปรงถ่าน(Brush) ทำด้วยคาร์บอนติดตั้งในซองแปรงถ่าน มีสปริกดแปรงถ่าน ให้แน่น
กับคอมมิวเนเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าเข้าและออกจากมอเตอร์

ขั้วสนามแม่เหล็ก(Field Pole) จะมี 2 ขั้ว
โดยทำจากแกนเหล็กบาง ๆ อัดซ้อนกัน (Laminated Core)

อาร์เมเจอร์ (Armature)
มีโครงสร้างเกี่ยวกับอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง คือ
เป็นแท่งกลมีร่องสำหรับพันขดลวดอาเมเจอร

      การทำงานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
      ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์นั้น ขออาร์เมเจอร์และขดลวดสนามแม่เหล็กจะต่ออนุกรมกัน เมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้า
 จะเกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นที่ตัวอาร์เมเจอร์ และที่ขั้วสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิอแรงผลักกันทำ
ให้มอเตอร์หมุนไปได้

แสดงวงจรการทำงานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

HOME   TOP

       

สาระการเรียนรู้ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
   ออกแบบพัฒนาบทเรียนโดย ศูนย์พัฒนามัลติมีเดียทางการศึกษา(MDEC)