Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
การโฆษณา
หน่วยเรียนที่ 3
ประเภทของการโฆษณา

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายประเภทต่างๆ ของการโฆษณาได้
2. อธิบายขั้นตอนต่างๆ ของการโฆษณาได้
3. วางแผนปฏิบัติโดยคำนึงวัฎจักรของการโฆษณาได้

ภายในบทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1. ประเภทต่างๆ ของการโฆษณา
2. วัฏจักรของของการโฆษณา

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด