Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชา
sanook.com
ตัวอย่างภาพการโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต
สื่อกระจายภาพและเสียง (Broadcast Media)
สื่ออินเทอร์เน็ต Internet
        การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต คือการนำภาพโฆษณาลงในเว็บไซด์ของคนอื่นที่มีชื่อเสียง และมีผู้นิยมเปิดเข้าไปเล่นเป็นจำนวนมาก เช่น www.sanook.com www.siamsport.co.th www.kapook.com เป็นต้น เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นทุกวัน เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง มิใช่เกิดจากการคาดเดาเหมือนสื่ออื่นๆ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมักเป็นผู้มีอำนาจและมีกำลังซื้อแทบทั้งสิ้น จึงทำให้การโฆษณาไม่สูญเปล่า นอกจากที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบไร้พรหมแดนแล้ว ยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย
 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด