Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชา
แบบสอบถาม online
ภาพการทำแบบสอบถามทาง internet
วิธีการประเมินผลโฆษณา

4. การทดสอบผลของการโฆษณาโดยใช้แบบสอบถาม

ข้อด
1. เก็บข้อมูลละเอียด
2. สามารถวัดผลได้ชัดเจน
3. สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสอบถามได้
4. สามารถวัดผลจากสื่อโฆษราทุกประเภทได้

ข้อเสีย

1. ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล
2. ถ้าคำถามไม่ตรงประเด็น  อาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
3. เสียค่าใช้จ่ายสูง

หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด