Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศิลปการขาย
หน่วยเรียนที่ 2
ช่องทางการจัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายได้้
2. อธิบายความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายได้
3. บอกประเภทของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้้
4. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายได้้้
5. อธิบายการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายได้
6. ยกตัวอย่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่ายได้้้

6. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับช่องทางการจัดจำหน่ายได้้้้

ภายในบทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1. ความหมายและความสำเร็จของช่องทางการจัดจำหน่าย
2. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
3. ปัจจัยต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย
4. การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย
5. บุคคลที่เกี่ยวของกับช่องทางการจัดจำหน่าย
6. ปัญหาของช่องทางการจัดจำหน่าย

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด