Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
เนื้อหาวิชา
ภาพช่องทางการจัดจำหน่าย
ความหมายของช่องทางการจัดจำหน่าย

    หมายถึง กิจกรรมในด้านการตลาดโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  การปรับปรุง     การโยกย้าย การขนถ่าย การสื่อข้อความ  การดำเนินการด้านอรรถประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับเวลา  สถานที่    และค่าใช้จ่าย      

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด