Marketing Department
สารบัญ
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศิลปการขาย
หน่วยเรียนที่ 5
ทฤษฎีการขายและเทคนิคการขาย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของคำว่า”ศิลปะการขาย”ได้
2. บอกวิธีการสื่อความหมายด้วยภาพได้
3. บอกประเภทของภาพได้

ภายในบทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1. ความหมายศิลปการขาย
2. อธิบายทฤษฎีการขายได้
3. อธิบายเทคนิคที่ใช้ในการขายได้
4. มีศิลปะการขายเป็นแนวทางการประกอบอาชีพขายได้

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด