Marketing Department
สารบัญ
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
เนื้อหาวิชา
ภาพเอกสารประกอบการขาย
เอกสารการขาย

     การเตรียมการเสนอขายนั้น  บางบริษัท  ผู้บริหารงานขายอาจร่วมกับฝ่ายต่าง ๆเป็นผู้จัด เตรียมแบบฟอร์มการเสนอขาย  เพื่อให้พนักงานขายทุกคนนำไปใช้กับลูกค้าทุกคนเหมือนกันหมด ในทุกสถานการณ์การขาย  ผู้บริหารงานขายและพนักงานขายสามารถนำไปใช้กับสินค้าและบริการทุกประเภททุกชนิด  หรืออาจจะนำไปดัดแปลงให้เหมาะสมต่อไปได้  การนำไปใช้ควรทำก่อนที่จะเริ่มรอบการขายหรือเดือนใหม่  และเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วอาจมีการฝึกฝน ซักซ้อม
     เมื่อได้จัดเตรียมแบบฟอร์มการเสนอขายแล้ว  พนักงานขายจะต้องรับผิดชอบกำหนดตารางชั่วโมงการทำงานแต่ละวัน  จะไปพบลูกค้ารายใดบ้าง จำนวนลูกค้าที่เข้าพบกี่ราย ตั้งเป้าหมายว่าจะทำยอดขายได้วันละเท่าไร เดือนละเท่าไร หรือแต่ละรอบเท่าไร  และคาดหวังว่า 3 เดือน 6 เดือน จะทำ ยอดขายเท่าไร  สิ่งเหล่านี้จะต้องทำรายการบันทึกไว้ในเอกสารรายงานของบริษัท  อาจจะจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของตนเอง
     ความสำเร็จของอาชีพขาย  อยู่ที่การบริหารเวลา  การวางแผน การจดบันทึก การหาข้อมูลการเตรียมสินค้า การเดินทาง การรอคอยลูกค้า การนัดหมายลูกค้า ส่วนเวลาที่ใช้ในการเสนอขายเป็นเพียงส่วนน้อยของเวลาทั้งหมดเท่านั้น  ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับการวางแผน การกำหนดตารางการเข้าพบลูกค้า

หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด