Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
เนื้อหาวิชา
ภาพการเสนอขาย
ความสำคัญของการเสนอขาย

     การเสนอขาย(Sales Presentation) หมายถึงการสร้างความปรารถนา และความเชื่อมั่นให้
แก่ลูกค้าที่มุ่งหวัง  การเสนอขายเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการเข้าพบลูกค้า  การเสนอขายสินค้า
และบริการจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้
     ในขั้นตอนการนำเสนอขายนี้จะช่วยให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาของตนเองว่าคืออะไร และมีวิธี
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร  พนักงานขายอาจจะต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ได้โดยย้ำถึงคุณประโยชน์ของสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับ  วิธีการนำเสนอที่เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบันคือการสาธิต (Demonstration)

ความสำคัญของการเสนอขายมีดังนี้
1. เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่มุ่งหวังค้นพบว่าตนเองต้องการอะไร
2. เพื่อช่วยอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
3. เพื่อชี้ให้ลูกค้าเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด