Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
การโฆษณา
หน่วยเรียนที่ 11
การเขียนข้อความโฆษณา

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายและความสำคัญของจริยธรรมกับนักการขายได้
2. อธิบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าได้
3. อธิบายความรับผิดชอบต่อบริษัทได้
4. อธิบายความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันได้
5. บอกวิธีการเสริมสร้างจรรยาบรรณให้นักการขายได้ ้

ภายในบทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1. ความสำคัญของจริยธรรม
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบต่อบริษัท
4. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขัน
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด