Home

    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

    สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค

    การขายตรง
              - ความหมายของธุรกิจขายตรง
                  - ลักษณะของการขายตรง
                  -
ระบบการขายตรง
                  -
ผลประโยชน์
                  - รูปแบบการขายสินค้าด้วยระบบ
ICT
                  - สินค้าในระบบขายตรง
                  -
การขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมาย

    คณะผู้จัดทำ

 

ความหมายของธุรกิจขายตรง

การขายตรง (Direct Sales)

คำว่า “การขายตรง” ที่บัญญัติขึ้นโดยสมาพันธ์การขายโดยตรงแห่งโลก (World Federation of Direct Selling Associations) และสมาคมการขายโดยตรง (ไทย) หมายถึงการทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยของ ผู้บริโภคหรือที่อยู่อาศัยของผู้อื่น ณ ที่ทำงานของผู้บริโภคหรือที่อื่นๆ โดยผู้ขายตรงใช้การอธิบายหรือสาธิตสินค้า เป็นกลยุทธ์หลักในการเสนอขาย

การขายตรง

                      การขายตรงเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  ไม่มีการวางขายโดยทั่วไป  สินค้าส่วนใหญ่พนักงานขายจะต้องสาธิตวิธีการใช้ให้ลูกค้าดู  รูปแบบการขายตรงจะเป็นการเสนอขายสินค้าถึงบ้าน  หรือที่ทำงานถึงลูกค้า  ทางโทรศัพท์  ทางไปรษณีย์ หรือการออกงานแสดงสินค้า