นานมาแล้ว   มีเพื่อนเกลอสี่คน   ซึ่งแต่ละคนมีชื่อว่า  กก   กบ   กน และ กด  เขาทั้งสี่คนต่างมีคาถาประจำตัว   และวันนี้ทั้งสี่คนต่างจะแสดงคาถาของแต่ละคน  โดยเริ่มจากเกลอกก
เกลอกก  :  ท่องคาถาว่า       ไก่ไข่เคาะระฆัง..... ไก่ไข่เคาะระฆัง..... ไก่ไข่
                     เคาะระฆัง.
 กกท่องคาถาจบ ๓ ครั้ง :     มีสิ่งที่ปรากฏ คือ    ไก่ " ก.    ไข่ " ข.  
          ควาย" ค.      ระฆัง "  และเมื่อนำ  ก.  ข.  ค.  ฆ.  ไปผสมเป็น
          ตัวสะกด  จะได้คำที่ออกเสียง  เสียง ก. สะกด ชึ่งเรียกว่าคำที่มีตัว
          สะกดในแม่กก เช่น  คำว่า มาก  เลข  โรค  และเมฆ เห็นไหม ทุกคำ
          ออกเสียงเหมือน ก.สะกด  ทั้ง ๆ ที่ตัวสะกด   มีทั้ง ก. ข. ค. และ ฆ. 
          มีเพียง ก. ตัวเดียว เท่านั้นที่เสียงตรงมาตรา ส่วน   ข.ค.ฆ. เสียงไม่
          ตรงมาตรา  ดังนั้น มาตราแม่ กก จึงเป็นมาตราที่มีตัว   ที่ไม่ตรง
         มาตราอยู่ด้วย
เกลอกบ  :    ท่องคาถาว่า    บ้านป้าพบฟันสำเภา.....  บ้านป้าพบฟัน
            สำเภา....     บ้านป้าพบฟันสำเภากบท่องคาถาจบ ๓ ครั้ง :    มีสิ่งที่
           ปรากฏ  คือ บ้าน" บ.  ป้า" ป.   พบ"พ.  ฟัน"ฟ.  สำเภา"
    ภ. และเมื่อนำ  บ. ป. พ. ฟ. และภ.   ไปผสมเป็นตัวสะกด  จะได้คำ
           ที่ ออกเสียง   เป็นเสียง บ. สะกด ชึ่งเรียกว่าคำที่มีตัวสะกดในแม่
           กบ    เช่น  คำว่า  จีบ  รูป  ภาพ  กราฟ  ลาภ   เห็นไหม ทุกคำออก
          เสียงเหมือน บ.สะกด  ทั้ง ๆ ที่   ตัวสะกดมีทั้ง บ. ป. พ. ฟ. และภ.  มี
          เพียง บ. ตัวเดียว เท่านั้นที่เสียงตรง   มาตรา    ส่วน  ป. พ. ฟ. ภ.
           เสียงไม่ตรงมาตรา  ดังนั้น มาตราแม่กบ จึงเป็น  มาตราที่มีตัว
           สะกดที่ไม่ตรงมาตราอยู่ด้วย
เกลอกน  :   ท่องคถาว่า    หนูใหญ่   เณรรู้แล้วจุฬา....หนูใหญ่เณรรู้แล้ว
          จุฬา....  หนูใหญ่เณรรู้แล้วจุฬา       
กนท่องคาถาจบ ๓ ครั้ง :    มีสิ่งที่ปรากฏ คือ หนู"  น.   ใหญ่"ญ. 
            เณร"  ณ.  รู้"ร.  แล้ว"  ล.     จุฬา" ฬ.   และเมื่อนำ  น.  ญ. 
             ณ. ร.  ล. และฬ.  ไปผสมเป็นตัวสะกด    จะได้คำที่ออกเสียง เป็น
            เสียง น. สะกด ชึ่งเรียกว่าคำที่มีตัวสะกดในแม่กน     เช่น  คำว่า 
            จาน   ขวัญ  โบราณ  หาร   กาล  พระกาฬ   เห็นไหม ทุกคำออก  
           เหมือน น.สะกด ทั้ง ๆที่ ตัวสะกดมีทั้ง  น. ญ. ณ. ร. ล.  และฬ.  มี
         เพียง น.    ตัวเดียว เท่านั้นที่เสียงตรงมาตรา  ส่วน  ญ. ณ. ร. ล. ฬ. 
         เสียงไม่ตรงมาตรา   ดังนั้น    มาตราแม่กน จึงเป็นมาตราที่มีตัว
           สะกดที่ไม่ตรงมาตราอยู่ด้วย  
                      สนุกจริง ๆ  นิทานเรื่องคาถาของสี่เกลอ วันนี้ขอจบนิทานไว้ที่เกลอกนก่อนนะ  แต่อย่าลืมจำคาถาของเกลอ  กก  กบ  กนให้ได้  ถ้าจำคาถาได้  ก็จะรู้และเข้า  เรื่องมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ได้แก่  
                   แม่กก    มีตัวสะกด   ๔  ตัว  ได้แก่   ก.    ข.   ค.   ฆ.    มี ก.ตัวเดียวที่มีเสียงตรงมาตรา  ส่วน ข.ค.ฆ. เสียงไม่ตรงมาตรา                                       
                     แม่กบ  มีตัวสะกด  ๕  ตัว  ได้แก่  บ.  ป.  พ.  ฟ.  ภ.  มี บ. ตัวเดียวที่มีเสียงตรงมาตรา  ส่วน ป.  พ. ฟ.  ภ.  เสียงไม่ตรงมาตรา 
                  แม่กน  มีตัวสะกด ๖  ตัว  ได้แก่   น.  ญ.  ณ.  ร.  ล.  ฬ.  มี น. ตัวเดียวที่มีเสียงตรงมาตรา  ส่วน  ญ.  ณ.  ร.  ล.  ฬ.  เสียงไม่ตรงมาตรา               
                สวัสดี..........ครั้งหน้าจะเชิญชวนให้ฟังนิทานของเกลอกด  จะขอพาไปบ้านเกลอกด  ไปฟังซิ  เกลอกดจะท่องคาถาว่าอย่างไร