มาตราตัวสะกดแม่เกย คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ย เป็นตัวสะกด เช่น ยาย เตย หอย เอย ช่วย เหนื่อย ปุ๋ย มวย เป็นต้น

 

เพลงมาตราแม่เกย

ทำนอง พม่าแทงกบเล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้ำ)
มาตราเกยนั้นเรารู้จักกัน
ว่ามี ย เป็นตัวสะกด
เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้ำ)
เมื่อมี ย ขอตามผู้ใด  โปรดจงรู้เอาไว้
นั่นมาตราไทย แม่เกย
มาเถิดหนามา มาหาแม่เกย (ซ้ำ)
เอ่ย เตย เผย เฉยเมยสบายกาย
ขลุ่ย ยาย หาย ขาย ปุย ทุย เอย

เพลงมาตราแม่เกย
(ทำนองเพลงช้าง/พม่าเขว)

       ยักษ์ ยักษ์ ยักษ์              หนูรู้จักยักษ์หรือไม่
                 เห็น ย ยักษ์ อยู่หลังใคร             เป็นมาตราไทย เรียกแม่เกย (ซ้ำ)
      เช่น เฉย เลย ลาย ตาย เอย

 

ตัวอย่างคำยาย


หวย


ควาย


กล้วย


รวย