คำสันธาน

 


  คำอุทาน  คือ  คำที่ใช้แสดงอารมณ์  ความรู้สึกของผู้พูดหรือเป็นคำที่ใช้เสริมคำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  คำอุทานแบ่งเป็น 

๒  ประเภท  คือ

๑.คำอุทานบอกอาการ   เป็นคำอุทานที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆต้องมีเครื่องหมาย ! ประกอบด้วยคำอุทานประเภทนี้  เพื่อให้ผู้อื่นออกเสียงได้ถูกต้อง    เช่น
 ไชโย! เราชนะแล้ว  (แสดงความรู้สึกดีใจ)
ว้าย! งูกัด  (แสดงความรู้สึกตกใจ)

๒.คำอุทานเสริมบท  เป็นคำอุทานที่ใช้เสริมกับคำเดิม เพื่อให้ความหมายชัดเจนขึ้นหรือเสริมเสียงของคำให้สละสลวยขึ้น  ซึ่งคำที่เสริมนี้ไม่มีความหมายอะไร  หรือไม่สัมพันธ์กับคำที่ตามมาเลย  คำอุทานชนิดนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์  เช่น

             
              
ลูกเต้าเหล่าใคร              สิงห์สาราสัตว์               ผักหญ้าปลายำ

 

 

  

กลับหน้าก่อน   หน้าต่อไป