คำในภาษาไทย

 

  
      อาการนาม  คือ  คำนามที่เกิดจากกริยาหรือคำวิเศษณ์  จะมีคำว่า  "การ"  หรือ "ความ"   นำหน้า
     
     
คำว่า "การ"   ใช้นำหน้าคำกริยาที่แสดงความเป็นไปทาง     กาย   วาจา   เช่น    การวิ่ง   การเดิน   การพูด  

การนอนฯลฯ

คำว่า  "ความ"  ใช้นำหน้าคำกริยาที่แสดงความเป็นไปทางจิตใจหรือคำที่แสดงความนึกคิด    เช่น    ความคิด

ความเข้าใจ     ความเสื่อม     ความเจริญ    

นอกจากนี้เรายังใช้คำว่า     "ความ"    นำหน้าคำวิเศษณ์       เช่น   ความชั่ว     ความดี     ความสุข   ฯลฯ     

   


กลับหน้าก่อน   หน้าต่อไป