หมายถึง ประโยคที่มีส่วนประกอบไม่ซับซ้อน แต่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ 

ดั้งนี้

ภาคประธาน

ภาคแสดง

บทประธาน

บทขยายประธาน

บทกริยา

บทกรรม

บทขยายกรรม

บทขยายกริยา

๑ น้อง

๒ เด็ก

๓ แมว

-

-

-

หัวเราะ

ทิ้ง

เป็น

-

ขยะ

-

-

-

-

-

-

สัตว์

ประโยคที่ ๑ มีส่วนประกอบ ๒ ส่วนเท่านั้น คือ บทประธาน และบทกริยา เพราะใช้คำกริยาไม่ต้องมีกรรม
ประโยคที่ ๒ มีส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ บทประธาน บทกริยา และบทกรรม เพราะใช้คำกริยาต้องมีกรรม

ประโยคที่ ๓ มีส่วนประกอบ  ๓ ส่วน คือ บทประธาน บทกริยา และบทขยายกริยา เพราะใช้คำกริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม

ทั้งสามประโยคมีส่วนประกอบที่สำคัญในประโยค  คือ บทประธาน และบทกริยา นั่นหมายความว่าในการสื่อสารนั้น ผู้ส่งจะต้องใช้ประโยคที่บอกว่าใคร ทำอะไร หรือสิ่งใด เป็นอย่างไร อันเป็นประโยคสามัญที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาความต่างๆ ทั้งนี้ อาจมีเนื้อความขยายเพิ่มเต็มเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น  ดังนี้

ภาคประธาน

ภาคแสดง

บทประธาน

บทขยายประธาน

บทกริยา

บทกรรม

บทขยายกรรม

บทขยายกริยา

๑ น้อง

๒ เด็ก

๓ แมว

ของฉัน

นั้น

พวกนี้

หัวเราะ

ทิ้ง

เป็น

-

ขยะ

-

-

ถุงนั้น

-

อย่างสนุกสนาน

เมื่อเช้า

สัตว์