สืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า   ภาษาสร้างคีตศิลป์   จารึกไว้คู่แผ่นดิน  อนุรักษ์วรรณคดีไทย
 
หน้าหลัก
เรื่องย่อ
ความเป็นมา
เกร็ดความรู้
ดอกไม้ในวรรณคดี
รสของวรรณคดี
แหล่งที่มา
 
 

       
 
     เว็บไซต์นี้เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีมรดกไทยเรื่อง ขุนช้างขุนแผน  เอาไว้โดยผู้จัดทำแยกเป็น  เรื่องย่อ  เกร็ดความรู้ในเรื่อง  ลักษณะของตัวละคร   ความเป็นมาของเรื่องที่บอกถึงผู้แต่ง   อีกทั้งยังมีรสของวรรณคดี ซึ่งในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีรสวรรณคดีครบทุกรส เพื่อความสะดวกแก่การค้นคว้าของผู้ที่สนใจ     โดยผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวรรณคดีมรดกของไทยว่าปัจจุบันนี้เริ่มที่จะจางหายออกจากสังคมไทยเข้าไปทุกที จึงจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งสำหรับเผยแพร่วรรณคดีมรดกของไทย ให้คงอยู่และให้เยาวชนรุ่นลูก รุ่นหลานของคนไทยได้ศึกษา ร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติ และช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามนี้ต่อไป


    เว็บไซต์นี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ในวรรณคดีมรดกไทยได้นำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์    อีกทั้งยังใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง รวมถึงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ได้ให้โอกาสและส่งเสริมในการจัดทำ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำกราบขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

             คณะผู้จัดทำ

 


สตรีศรีสุริโยทัย
1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120