::กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 เรื่อง ..การแต่งคำประพันธ์
  
 

                      
       ๔.  ยุคแห่งการแสวงหา(พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๐)

                  เมื่อพ้นสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ไปแล้ว  การแสวงหารูปแบบ  และความคิดใหม่ๆ
      เกิดขึ้นลักษณะร้อยกรองในช่วงนี้  แบ่งออกเป็นหลายแนวดังนี้

       -  กลุ่มสืบทอดแนวเพ้อฝันหรือแสดงอารมณ์ส่วนตัว 
                  เป็นเนื้อหาแนวรักๆใคร่ๆมีนักกลอนใหม่ๆเกิดขึ้น  เช่น  วาณิช  จรุงกิจอนันท์
            เนาวรัตน์  วงศ์ไพบูลย์ ฯลฯ

       -  กลุ่มสะท้อนชีวิตสังคมรุ่นใหม่ 
                   กลุ้มนี้ได้พัฒนาเนื้อหาสะท้อนสังคม  และแสดงความรู้สึกที่อึดอัด
            ต่อบรรยากาศทางการเมือง  ได้แก่  สุรศักดิ์  ศรีประพันธ์  ธารี(อดุล  จันทรศักดิ์) 
             ฯลฯ  เช่น
                                 
                     ฆาตกรนิรนามสงครามเถื่อน             เพื่อนกับเพื่อนก็ยังฆ่ากันได้
               ชนะละทิ้งคุณธรรมประจำใจ                  เพียงเพื่อใช้นามว่า  วีรชน

หน้า | | | | | |
 
จัดทำโดย
นางณุชรี   อ่อนน้ำคำ   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายทีปกร  กล้าเดช   นายใกล้ชิด   แก้วหมั้น   นางสาวสุจิตรา ชวนกระโทก
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์