เป็นวิธีการนำวิธีการสร้างภาพแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานสร้างภาพ เช่น เทคนิคการหยดสีบนกระดาษเปียก เทคนิคการใช้สีเทียนและสีน้ำ เทคนิคการเป่าสี และการระบายสี เทคนนิคการวาดภาพและการถูสี เป็นต้น

วัสดุอุปกรณ์

สีน้ำ เป็นสีที่ใช้น้ำผสมในการระบายสี มีคุณสมบัติโปร่งใส การลดน้ำหนักของสี ใช้วิธีผสมน้ำให้เจือจาง ไม่ควรระบายสีทับกันหลาย ๆ ครั้ง จะทำให้สีหม่น ไม่สดใส มีทั้งชนิดบรรจุหลอด และบรรจุตลับ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรปิดฝาหลอด หรือตลับให้เรียบร้อย เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ สีจะแห้ง
สีโปสเตอร์ เป็นสีที่ใช้ น้ำผสมในการระบายสี มีคุณสมบัติทึบแสง การลดน้ำหนักของสี ทำได้โดยการผสมสีขาว สามารถระบายสีทับกันได้หลาย ๆ ครั้ง เมื่อใช้เสร็จแล้ว ปิดฝาขวดให้สนิท เก็บเข้ากล่ิงให้เรียบร้อย เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ สีจะแห้ง และข็ง
สีเทียน เป็นสีที่มีส่วนผสมของไขสัตว์ (เทียน) การระบายสีเทียน มีวิธีการคล้ายกับการระบายสีโปสเตอร์ คือ สามารถระบายสีทับกัน และเกลี่ยสีให้ผสมกลมกลืนกันได้ การลดน้ำหนักของสีทำได้โดยการผสมสีขาว สามารถระบายสีทับกันได้หลาย ๆ ครั้ง เหมือนสีโปสเตอร์ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรเช็ดทำความสะอาดสีด้วยเศษผ้า เก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย ไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่มีความร้อน เพราะจะทำให้สีเทียนละลาย

พู่กัน เป็นอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี ส่วนปลายทำด้วยขนสัตว์ หรือในสังเคราะห์ คุณภาพก็แตกต่างกันออกไป ขนพู่กันที่ทำด้วยขนสัตว์ จะอุ้มน้ำได้ดีกว่าขนพู่กัน ที่ทำด้วยในสังเคราะห์ พู่กันมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น

- พู่กันกลม มีทั้งพู่กันขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก พู่กันขนาดใหญ่ ใช้สำหรับระบายสีบนพื้นที่กว้าง ๆ ส่วนพู่กันขนาดเล็ก ใช้สำหรับระบายสีบนพื้นที่แคบ ๆ เก็บรายละเอียด และเน้นความสมบูรณ์

- พู่กันแบบปลายตัด เป็นพู่กันที่ใช้สำหรับระบายสีบนพื้นที่กว้าง ระบายสัวัตถุที่เป็นลักษณะโครงสร้าง และเขียนตัวอักษร

การวางพู่กัน ไม่ควรจุ่ม ขนพู่กันลงในภาชนะรองรับ เพราะจำทำให้ขนพู่กันบิดงอ เสียรูปทรง ทำให้การระบายสีไม่ดีเท่าที่ควร ควรวางหันส่วนด้ามลง และให้ส่วนที่เป็นขนพู่กันตั้งขึ้น

จานสี เป็นภาชนะสำหรับใส่สี และผสมสี จานสีควรเป็นสีขาว ทึบแสง เพราะถ้า ใช้จานสีที่เป็นสี จะทำให้มองเห็นสีในจานสีหลอกตา เมื่อใช้เสร็จแล้วล้าง ให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วเก็บให้เรียบร้อย
ภาชนะ อาจจะเป็นขันน้ำ ถังน้ำพลาสติกขนาดเล็ก หรือภาชนะที่มีน้ำหนักเบา ควรเตรียมไว้อย่างน้อย 2 ใบ มีขนาดใกล้เคียงกัน ในหนึ่งใช้สำหรับใส่น้ำล้างพู่กัน อีกใบหนึ่งใช้สำหรับใส่น้ำผสมสี งานระบายสีจะสะอาดขึ้นอยู่กับน้ำผสมสีที่ต้องสะอาดด้วย