สถาปัตยกรรม หมายถึง ศิลปะด้านการก่อสร้าง เช่น บ้านเรือนแบบต่าง ๆ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลพระภูมิ ฯลฯ