แหล่งที่มาของข้อมูล

1. หนังสือเรียนสาระพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.3, สัมพันธ์ เพชรสม และคณะ, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจก.จำกัด.

2. สื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานแม่บทมาตรฐาน ศิลปะ ป.3, เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจก.จำกัด.

3. สื่อการเรียนรู้ ศิลปะ ป.3 สมบูรณ์แบบ, สมศักดิ์-อรุณี และคณะ, สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด.

4. http://www.thaigoodview.com

5. http://www.thaitambon.com/

6. http://vroriental.blogspot.com/2007_08_01_archive.html

7. http://www.thailongboat.com

8. http://www.lannacorner.net

9. http://www.plc.rmutl.ac.th

10. http://www.arukithai.com

11. http://www.hamanan.com

12. http://www.oknation.net

13. http://www.ipst.ac.th

14. http://www.tlcthai.com

15. http://www.smilehandmade.com

16. http://www.jobtopgun.com

17. http://klubkao.moobanthai.com


คณะผู้จัดทำ

1. นายน้อม บุญแต่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (ครูที่ปรึกษาด้านศิลปะ)

2. เด็กชายจารณ จุลกมนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

3. เด็กชายณัฐวัฒน์ สุทธิจำนงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

4. เด็กชายศันทยา ยี่นสุ่นซ้อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่


ขอขอบพระคุณ

คุณครูพชร รวยทรัพย์ ครูที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์