หมายถึง งานปั้นที่มีลักษณะการปั้นแบบนูนต่ำ แต่มีความสูงของรูปจากพื้นที่รองรับมากกว่านูนต่ำ สามารถมองเ็ห็นได้สองด้าน คือ ด้านหน้า และด้านข้าง

ตัวอย่างงาน

ขั้นตอนการปั้นแบบนูนสูง

1. ออกแบบภาพที่ต้องการปั้น แล้วร่างภาพที่คิดออกแบบไว้ลงบนกระดาษ โดยกำหนดขนาดของภาพที่ร่างให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการ

2. นำดินเหนียว หรือดินน้ำมัน พอกทำเป็นพื้นลงบนแผ่นไม้ที่เตรียมไว้ พอกดินให้มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร แต่งหน้าดินให้เรียบ

3. นำภาพที่ออกแบบไว้ไปร่างด้วยเครื่องมือ ปั้นปลายแหลมลงบนดินที่เตรียมไว้

4. นำดินเหนียวหรือดินน้ำมันที่นวดเรียบร้อยแล้ว พอกลงบนแบบที่ร่างไว้ ให้มีความสูงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรูปจริง

5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน ถ้าพบข้อบกพร้องก็ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์