ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ "วิชาศิิลปะ" ท่านจะได้พบกับศิลปะแห่งจิตนาการที่แต่งแต้มสีสันในชีวิต และสาระความรู้อื่นๆอีกมากมาย เชิญเยี่ืยมชมได้เลยค่ะ ^^

ศิลปะคืออะไร ? | ตัวอย่างภาพด้านศิลปะี | ประเภทของศิลปะ | ภาพประกอบเรื่องสั้น | ศิลปะคือผลงานสร้างสรรค์ | ศิลปะคือความงาม | ศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น

           
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา "ศิลปะ" ขอเสนอ ' Art's World ' ซึ่งในที่นี้จะแสดงถึงคุณค่าแห่งโลกจินตนาการและสาระความรู้อื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับโลกของศิลปะมากมายทีไม่ควรพลาด!

คำนิยามของศิลปะ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามของศิลปะว่า
ศิลปะ คือ ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงซึ่งอารมณ์ สะเทือนใจ ให้ประจักษ์เห็น

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของศิลปะว่า
ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออก ในรูปลักษณ์ ต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา และกล่าวว่า ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) กับประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

อริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ์ในยุคกรีกโบราณ นิยามความหมาย ของศิลปะว่า
ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ

ตอลสตอย (Leo Tolstoi) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย นิยาม ความหมาย ของศิลปะ ว่า
ศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ออกมา

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีรศรี (C. Feroci) ศิลปินชาวอิตาเลียนผู้มาวางรากฐาน การศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ได้นิยามความหมายของศิลปะว่า
ศิลปะคืองาน อันเป็น ความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายาม ด้วยมือและความคิด

ละมนุษย์ก็ ถือกำเนิดมาท่ามกลาง ธรรมชาติ อีกทั้งบนเส้นทาง การดำเนินชีวิตมนุษย์ก็ผูกพันธ์อยู่กับธรรมชาติ จนไม่สามารถ แยกออกจากกันไดในทางศิลปะ มิใช่เป็นการบันทึก เลียนแบบเหมือนกระจกเงาหรือ ภาพถ่าย ซึ่งบันทึกสะท้อนทุกส่วน ที่อยู่ตรงหน้า แต่อาจจะเพิ่มเติม ตัดทอน หรืออาจจะใส่อารมณ์ ความรู้สึกเข้าไปด้วย


 

 

แหล่งอ้างอิง : http://www.bloggang.com/

หน้าแรก                    คณะผู้จัดทำ                  แหล่งอ้างอิง                  แบบทดสอบ 
เนื้อหาวิชาศิลปะ                Art's Photo                  ภาพลวงตา