ผู้จัดทำ

เด็กชายศุภวิชญ์   เลิศรัตนปรีชา

เด็กชายสามารถ   เตรียมชัยศรี

เด็กชายธนวัฒน์   ธนามโนสาร

ครูท ี่ปรึกษา

ครูสุดาสมร นุตเวช .

 

แหล่งอ้างอิง

http://th.wikipedia.org