นาฏศิลป์ไทย  หมายถึง  ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำ ประกอบด้วยศิลปะ 3 ประการ ได้แก่ การฟ้อนรำ
การดนตรี และการขับร้องรวมเข้าด้วยกัน นาฏศิลป์ไทยมีที่มาและเกิดขึ้นจากสาเหตุตามแนวคิดต่างๆ เช่น เกิด
จากความรู้สึกกระทบกระเทือนทางอารมณ์ หรือเกิดจากลัทธิความเชื่อในการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้า เป็น
ต้น

   การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นอย่างลึกซึ้ง นักเรียนควรศึกษาให้เข้าใจ
ประเภทของนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่การรับรู้ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ รวมทั้งคุณค่าด้านสุนทรีย
ภาพ อันก่อให้เกิดความรัก ความซาบซึ้ง และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย

นาฏศิลป์ไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

โขน        ละคร

โขน        ละคร

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.artmwk.50g.com/