TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 



หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

 

  ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวัยรุ่น คือ ระบบสืบพันธุ์ ซึ่งพัฒนาจนสมบูรณ์และพร้อมจะทำหน้าที่ได้ ในเพศชายระบบสืบ พันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 

อวัยวะเพศสืบพันธุ์ภายนอก ประกอบด้วยถุงอัณฑะและอวัยวะเพศชายหรือเรียกว่า ลึงค์ หรือองคชาต ดังภาพ

อวัยวะเพศ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นแท่งที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ สามารถยืดและหดได้ มีหนังหุ้มอยู่บริเวณด้านหน้าของถุงอัณฑะ ภายในอวัยวะเพศมีท่อปัสสาวะโดยตลอดและเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยง ทำให้ไวต่อความรู้สึก ซึ่งจะแข็งตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อมี อารมณ์ทางเพศ


ถุงอัณฑะห่อหุ้มลูกอัณฑะ 2 ข้าง ซึ่งภายในเต็มไปด้วยเนื้อ เยื่อและหลอดเลือดเล็กๆ อัณฑะมีหน้าที่ผลิตตัวอสุจิ

 

อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ประกอบด้วย ลูกอัณฑะซึ่งภายในถุงอัณฑะ มีหน้าที่ผลิตตัวอสุจิ ต่อมลูกหมากอยู่ด้านล่างของกระเพาะปัสสา วะ มีหน้าที่สร้างของเหลวชนิดหนึ่งเพื่อผสมกับตัวอสุจิ และน้ำเมือกจากท่อน้ำอสุจิเป็นของ เหลวข้นสีขาว เรียกว่า น้ำกาม ปกติถูก ขับออกมาในขณะร่วมเพศ ครั้งละประมาณ 2-5 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ซึ่งมีอสุจิ ประมาณ 4-5 ร้อยล้านตัว