TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์การปรับตัวทางสังคม

   วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างมากดังกล่าวแล้ว การปรับตัวทางสังคมเป็นสิ่งที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัยรุ่น ได้แก่

 

   การคบเพื่อนและการนัด เที่ยว เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็จะเริ่มสนใจคบเพื่อนต่างเพศ มีการนัดเที่ยวซึ่งเป็น การเปิด โอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น สังคมไทยปัจจุบันยอมรับเรื่องการคบเพื่อน ต่างเพศมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามวัยรุ่นจะต้องระวังอย่างมากในเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ และการไป เที่ยวกับเพื่อนต่างเพศให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และไม่ก่อเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะเด็กหญิง วัยรุ่น การคบและไปเที่ยวกับเพื่อนชาย อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ดังนั้น การไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศ จึงต้องไม่ไปพักค้างแรม ควรไปกันเป็นกลุ่มๆ ไม่ ไปในสถานที่ ที่ไม่สมควร เช่น สถานเริงรมย์ต่างๆ และควรขออนุญาตพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

 

  อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ผู้ปกครองและครูมีอิทธิพลอย่าง มาก ต่อการปรับตัวทางสังคมในเรื่องเพศของวัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกทางเพศ จะช่วยให้วัยรุ่นมีการปรับตัว ทางเพศที่เหมาะสม เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบอยู่แล้ว นอกจาก นั้นพ่อแม่ ผู้ปก ครองและครู ยังสามารถช่วยให้การปรับตัวของวัยรุ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมได้ โดยการให้ เรียนรู้ความ เข้าใจ และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ ให้ ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่อาจมีขึ้น พยายามหันเหความสนใจจากเรื่องเพศ โดย ในการแนะนำการทำงานอดิเรก การใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ซึ่ง
นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แล้วยังเป็นการผ่อนคลายความกดดันทางเพศอีกด้วย นอกจากนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู ให้ความเป็นอิสระทางความคิด โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือจู้จี้กับเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปด้วย