TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์
   โรคเอดส์ไม่ติดกันได้ง่ายๆ ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อเอดส์มีหลายประการ คือ ปริมาณเชื้อ
เอดส์ หากได้รับเชื้อมาก โอกาสติดโรคก็มากไปด้วย เชื้อเอดส์มีมากที่สุดในเลือด รองลง
มาคือ น้ำอสุจิ และน้ำในช่องคลอด การมีบาดแผล เพราะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล
ทำให้ติดโรคได้ง่ายขึ้น การติดเชื้ออื่นๆ ได้แก่ การเป็นกามโรคบางชนิด เช่น แผลริมอ่อน แผลเริม ทำให้มีเม็ดเลือดขาวอยู่ ที่แผลจำนวนมาก พร้อมจะรับเชื้อได้โดยง่าย และเป็น
หนทางให้เชื้อเอดส์เข้าสู่แผลได้ง่ายขึ้น จำนวนครั้งของการสัมผัส การสัมผัสเชื้อโรคบ่อย
จะมีโอกาสติดเชื้อมาก

 

 

   โรคเอดส์ถึงแม้จะเป็นโรคติดต่อทีมีอันตราย แต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ ได้ การติดโรคนั้น ต้องปัจจัยที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

 

 

  1. ปริมาณของเชื้อไวรัส ถ้าได้สัมผัสกับสิ่งที่มี
    ปริมาณของเชื้อไวรัสมาก โอกาสติดเชื้อโรคจะ มีมากตามไปด้วย

 

  1. การมีบาดแผล ผิวหนังปกติจะช่วยปกป้องไม่ให้เชื้อโรคใดๆ ผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ หรือมี
    บาดแผลจะเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อได้

 

  1. การติดเชื้ออื่นๆ ได้แก่ การเป็นกามโรคบางชนิด เช่น แผลริมอ่อนเริ่ม ก็จะช่วยให้เชื้อไวรัส เอดส์เข้าสู่ทางบาดแผลได้ง่ายขึ้น

 

  1. ความถี่ของการสัมผัส เช่น การร่วมเพศ หรือการฉีดสารเสพติด โอกาสติดเชื้อไวรัสเอดส์ ย่อมมีมากกว่าผู้ที่ทำเพียงครั้งเดียว

 

  1. ระยะเวลาที่ไปสัมผัสหรือภาวะภูมิต้านทานของร่างกาย ถ้าผู้ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อร่างกาย อ่อนแอ ไม่แข็งแรงก็จะมีโอกาสติดเชื้อง่าย

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก: กลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์