TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์
  วัยรุ่น เป็นวัยที่มีภาวะร่างกายกำลังเข้าสู่การเจริญเติบโตเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผล ให้ร่างกายเกิดความเรียกร้องต้องการความรู้สึกทางเพศได้โดยธรรมชาติ หากไม่รู้จักการ ระวังตัว หรือควบคุมตัวเองอย่างเหมาะสม มีโอกาสจะเกิดปัญหาเพลี่ยงพล้ำได้ง่าย สถาน การณ์ต่อไปนี้ที่วัยรุ่นควรหลีกเลี่ยง