TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์


 

หลักการเปลี่ยนพฤติกรรมในวัยรุ่น
การรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวเด็กที่พ่อแม่ไม่ต้องการ และเพิ่มพฤติกรรมที่ดี เป็นวิธีการที่พ่อแม่ควรเข้าใจ หลักการที่สำคัญ

  1. สร้างสัมพันธภาพที่ดี ใกล้ชิดสนิทสนมกันต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และยาวนาน รู้เขา รู้เราเข้าใจความคิด ความรู้สึกของลูก คาดคะเนเหตุ การณ์ล่วงหน้าได้ว่า รู้จุดเด่นจุดอ่อน ของลูก

  2. สื่อสารสองทาง ชัดเจน เข้าใจตรงกัน รับฟังกันได้มากขึ้น ยอมรับประนีประนอม กัน

  3. สร้างขอบเขตที่เหมาะสมเคารพ ในกติกาที่ช่วยกัน สร้างขึ้นและเอาจริงกับสิ่งที่ ตกลงกันชัดเจน ในเรื่องที่ “วิกฤต” จริงๆ เท่าที่จำเป็นไม่ควรมีมากนัก เช่น ยาเสพติด หรือเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องเสี่ยงมาก ไม่ควรทดลอง

  4. ให้รางวัลในพฤติกรรมที่ดี ที่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก รางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่ง ของหรือเงินอาจให้คำชมการชื่นชมอย่างจริงใจ

  5. ให้โอกาสให้เด็กได้ทำสิ่งที่ดีบ่อยๆในหลายรูปแบบพยายามส่งเสริมให้ได้ทำจน ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างความภูมิใจในตนเอง ตามความชอบความถนัด

  6. หาพฤติกรรมทดแทน มาแทนที่พฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เช่น ถ้าไม่ต้องการให้เด็กเล่นเกม ควรจัดเวลาให้เด็กมีกิจกรรมหลาก
    หลาย และพยายามส่งเสริมให้ใช้เวลากับกิจกรรมอื่นที่ชอบ แต่เหมาะสมกว่า เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ

  7. เป็นแบบอย่างที่ดี มีระเบียบวินัย จัดการกับชีวิตอย่างเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหาอย่าง ถูกต้อง มีการดำเนินชีวิตที่มีการวางแผนการ เป็นไปตามขั้นตอบ อย่างรอบคอบและ มี หลักการที่ถูกต้อง เวลาเผชิญปัญหา มีจิตใจสงบมั่นคง และแสวงหาทางออกอย่างถูก ต้องเหมาะสม

  8. ส่งเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม สังเกตจุดอ่อน และสร้างทักษะใหม่ที่จะเอาชนะจุดอ่อนเท่าที่จะเป็นไปได้