TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์ 

 

โดยอาศัยหลักการวินิจฉัยโรคของระบบสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (DSM-IV) ดังนี้

การมีความต้องการทางเพศกับเด็ก  หมายถึง  การที่บุคคลมีความสุขทางเพศเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศกับเด็ก ซึ่งอาจเป็นเพศ เดียวกันหรือ เพศตรงข้ามกันก็ได้ เช่น การสัมผัสร่างกาย เป็นต้น


การมีความสุขกับการได้รับความเจ็บปวด หมายถึง การที่บุคคลมีจินตนา การและแรงกระ ตุ้นทางเพศอย่างรุนแรง โดยการกระทำให้ตนเองเจ็บปวด หรือทนทุกข์ทรมาน เช่นการถูกจับ
มัด การใช้ไฟฟ้าจี้

 

การมีความสุขทางเพศจากการกระทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด หมายถึง การที่่บุคคลมีจินตนา การและ แรงกระตุ้นทาง เพศอย่างทารุณโดยการกระทำ ต่อ คู่ร่วมเพศหรือคู่ขโดยการผูก มัด ผูกตา เปลือยกาย เฆี่ยนยตีใช้น้ำร้อน ลวก ไฟฟ้าจี้ ข่มขืน

ลักเพ หมายถึง  การที่บุคคลมีจินตนาการและแรงกระตุ้นทางเพศอย่างรุนแรง โดยการแต่ง กายให้เป็นเพศตรงข้าม หรือพฤติกรรมแบบรักร่วมเพศ เช่นการชอบ แต่งกาเป็นผู้หญิงในห้อง ตามลำพัง การสวมใส่ชุดชั้นในผู้หญิงไว้ข้าง ใน แต่แต่งกายสวมเสื้อเป็นผู้ชาย

การชอบถ้ำมอง  หมายถึง การที่บุคคลมีจินตนาการและแรงกระตุ้นทาง เพศอย่างรุนแรงซ้ำ แล้วซ้ำอีกโดยการแอบดูผู้อื่นเปลือยกาย

การชอบอวดอวัยวะ
การมีความสุขทางเพศกับวัตถุ
การชอบถูอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงข้าม
การเกิดอารมณ์ทางเพศกับคนเพศตรงข้าม