TEXT

ความหมายและองค์ประกอบ:

 

 

การปรับตัวและการดูแลอนามัยทางเพศ ของวัยรุ่น:

 

 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่น:

 

 

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ ฯ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ :

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์    ถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่ง ที่ส่งทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา โรคทางเพศสัมพันธ์ การทำแท้ง รวมถึงปัญหา เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ล้วนเป็นผลพวงจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ที่ วัยรุ่นไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบค โพลล์ เรื่อง "ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น"
ซึ่งทำการสำรวจในช่วงต้นปี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2547 ชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างที่สำรวจ ซึ่งเป็นเยาวชนในระบบการศึกษา (ระดับมัธยม ปลาย ทั้งสายสามัญ และอาชีพ) จำนวนไม่น้อย บริโภคข้อมูลทางเพศที่ไม่ เหมาะสมจากสื่อต่างๆ อาทิ

 

 

   ที่น่าสนใจกว่านั้นข้อมูลจากการสำรวจ ยังพบว่าถึงร้อยละ 27.2 ที่ ระบุว่า เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว

 

   สำนักวิจัยเอแบคโพลล์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เล็งเห็นถึง ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ดำเนินโครงการสำรวจ เรื่อง "ประสบการณ์และทรรศนะของวัยรุ่นต่อปัญหาพฤติกรรมทางเพศในปัจจุ บัน" โดยได้ส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล จากพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามหลักวิชาการด้านระเบียบ วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อแสวงหาข้อมูลสำคัญข้าง ต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการสำรวจ

 

  1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
  2. เพื่อสำรวจถึงพฤติกรรมการบริโภคข้อมูล ข่าวสารทางเพศที่ไม่เหมาะสม
  3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
  4. เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่น
  5. เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

 

เพื่อสำรวจถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ


    ด้านสถานสภาพสมรสส่วนใหญ่คือร้อยละ 90.2 ระบุโสด ร้อยละ 9.4 ระบุแต่งงาน / มี
ครอบครัวแล้ว และร้อยละ 0.4 ระบุว่าม่าย / หย่าร้าง

 

  สำหรับลักษณะการพักอาศัย ครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 50.9 พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ 12.7 พักอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ที่เหลือร้อยละ 36.4 พักอยู่กับคนอื่นๆ เช่นพี่น้อง อยู่คนเดียว อยู่กับแฟน / คนรัก เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุจำนวนแฟน/คนรักที่เคยมีทั้งหมด (รวมคนปัจจุบัน)

 

ลำดับที่

จำนวนแฟน / คนรัก
ร้อยละ
1
ไม่เคยมีแฟน/คนรัก
38.3
2
มีแฟน 1 คน (รวมคนปัจจุบัน)
24.2
3
มีแฟน 2 คน (รวมคนปัจจุบัน)
11.4
4
มีแฟน 3 คน (รวมคนปัจจุบัน)
9.0
5
มีแฟน 4 คน (รวมคนปัจจุบัน)
5.9
6
มีแฟน/คนรัก ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (รวมคนปัจจุบัน)
11.2
 
รวมทั้งสิ้น
100.0