สารอาหาร

Our Service01

ก็มีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และบ้าง
ก็เป็นโทษ มีคำกล่าวว่าคุณจะเป็นเช่น
อาหารที่รับประทาน คือถ้ากินอาหารดีมี ประโยชน์....

โรคขาดสารอาหาร

 หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

ข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

นอกจากการปฏิบัติตามโภชนาบัญญัติ เรายังควรมีการเลือก บริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้อง โดยพิจารณาจาก ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้องซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

1.ใช้ข้อความ รูปหรือเครื่องหมายที่เป็นความจริง ไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า
2.ต้องระบุข้อความที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อสินค้า เลขทะเบียนการค้าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ำหนัก

วันผลิตวันหมดอายุราคา และเครื่องหมายรับรองคุณภาพ นอกจากนี้ยังอาจบอกวิธีใช้และวิธีเก็บรักษาด้วย
3.ผลิตภัณฑ์มีความสะอาดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพเรียบร้อยไม่บุบหรือชำรุดเสียหาย
4.ผลิตภัณฑ์ไม่เก่าหรือหมดอายุแล้ว
5.ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการกิน โดยไม่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งจนเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค