สารอาหาร

Our Service01

ก็มีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และบ้าง
ก็เป็นโทษ มีคำกล่าวว่าคุณจะเป็นเช่น
อาหารที่รับประทาน คือถ้ากินอาหารดีมี ประโยชน์....

โรคขาดสารอาหาร

คือ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการบก
พร่อง ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร
บางชนิด...

เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่ม

มีเครื่องดื่มบางชนิด ที่ไม่ควรดื่ม เพราะ
นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยหน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

สารอาหาร

คาร์โบไฮเดรต 

เป็นสารอาหารที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจน และออกซิเจน ซึ่งเป็นพลังงานสำคัญ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่มาก ได้แก่  แป้ง ซึ่ง ได้จากข้าว  ขนมปัง หรือมันฝรั่ง  น้ำตาลซูโครสจาก
น้ำตาลทราย หรือน้ำตาลแล็กโทสจากนม คาร์โบไฮเดรตจะย่อย
สลายอยู่ในรูปของน้ำตาลกลูโคส และจะ ถูกเผาผลาญ ให้พลังงาน
มากที่สุด หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต

bullet03_redsign.gif น้ำตาลชั้นเดียว (โมโนแซคคาไรด์) มีโมเลกุลเล็กที่สุด มี
รสหวาน และละลายน้ำได้ เช่น กลูโคส ฟรุกโตส(ได้มาจากผลไม้) กาแลคโตส(ได้มาจากการสลายตัวของแลกโตสในนม)

bullet03_redsign.gif น้ำตาล 2 ชั้น (ไดแซคคาไรด์) ประกอบด้วยน้ำตาลชั้นเดียว 2 โมเลกุลมารวมกัน จึงจัดเป็นน้ำตาล2ชั้น มีรสหวาน ละลายน้ำได้ เช่น ซูโครส(กลูโคส+ฟรุกโตส)  แลกโตส(กลูโคส+กาแลกโตส) มอลโตส(กลูโคส+กลูโคส)

bullet03_redsign.gifน้ำตาลหลายชั้น (โพลีแซคคาไรด์) ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดียวมากกว่าสองโมเลกุลมารวมกัน ไม่มี
รสหวานและไม่ละลายน้ำ พืชและสัตว์มักเก็บคาร์โบไฮเดรตในรูปน้ำตาลหลายชั้น เช่น แป้งในพืช ไกลโคเจนในสัตว์ เซลลูโลสในพืช

ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อร่างกาย
 1. .ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี่ และเป็นพลังงานที่จะถูกร่างกายนำมาใช้ก่อนสารอาหารไขมันและโปรตีนตามลำดับ
 2. .ช่วยให้ร่างกายนำสารอาหารโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ กล่าวคือ ถ้าร่างกายได้ พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายจะนำเอาโปรตีนมาสลายให้เกิดพลังงาน แทนร่างกายก็จะผอมลงได้
 3. ใช้เป็นพลังงานสำรองของร่างกาย ถ้าร่างกายรับประทานพวกตาร์โบไฮเดรตมากเกินไป ส่วนเกินนี้จะถูกปลี่ยนเป็นไขมันสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย และจะถูกนำมาใช้เมื่อร่างกาย ขาดแคลนพลังงาน
 4. 4.เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของตับ ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายในการขจัดสารพิษ ในเลือด

เกลือแร่
มีบทบาทและหน้าที่สำคัญใน ร่างกายหลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง
ของร่างกาย เป็นองค์ประกอบของ เซลล์ เนื้อเยื่อ
และเส้นประสาท เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน นอกจากนี้ เกลือแร่ยังทำหน้าที
ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในทุกอวัยวะจาก
ความสำคัญและหน้าที่ ดังกล่าวนั้น จะเห็นว่าเกลือแร่
เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญยิ่งต่อร่างกาย ซึ่งร่างกาย
ต้องได้รับเพียงพอ ร่างกายจึงจะเจริญเติบโตได้อย่าง
เต็มที่และแข็งแรง อาหารทั่วไปที่เป็นแหล่ง ของ
เกลือแร่ทั้งชนิดหลักและชนิดปริมาณน้อยแตกต่างกัน ออกไปแล้วแต่ละชนิด ของอาหารตัวอย่างเกลือแร่ที่มี
ความสำคัญต่อร่างกาย ประกอบด้วยแคลเซียม
ฟอสฟอรัส ไอโอดีน เหล็กแมกนีเซียม
สังกะสีี ทองแดงและโพแทสเซียม เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย แต่มีความสำคัญมาก
เพราะมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและควบคุมอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานตามปกติ
แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมีอยู่หลากหลายชนิด

หน้าที่โดยทั่วไป

 

 1. รักษาความสมดุลของกรดและด่างในร่างกาย
 2. เป็นตัวเร่งสำหรับปฏิกิริยาทางชีว
 3. เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย
 4. รักษาความสมดุลของน้ำในร่างกาย
 5. ช่วยในการรับ-ส่งประสาทความรู้สึก
 6. ควบคุมการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
 7. ช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ