สารอาหาร

Our Service01

ก็มีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และบ้าง
ก็เป็นโทษ มีคำกล่าวว่าคุณจะเป็นเช่น
อาหารที่รับประทาน คือถ้ากินอาหารดีมี ประโยชน์....

โรคขาดสารอาหาร

คือ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการบก
พร่อง ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร
บางชนิด...

เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่ม

มีเครื่องดื่มบางชนิด ที่ไม่ควรดื่ม เพราะ
นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยหน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

สรรหาสิ่งดีเพื่อสุขภาพ

รับประทานอาหารอย่างไรถึงจะปลอดภัยเราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงความปลอดภัย ของอาหารมาแล้วลองมาทบทวนกันดูว่า สัญลักษณ์ต่อไปนี้หมายถึงอะไร

สัญลักษณ์หมายเลข ๑ หมายถึง อาหารปลอดภัยชนิดอาหาร เช่น ผัก และผลไม้ต่างๆ อาหารปลอดภัย เป็นสัญญลักษณ์ให้กับฟาร์ม แหล่งปลูก ที่ดำเนินการตาม GAP, COC และ GMP
รับผิดชอบโดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นการรับรอง

 1. รับรองสินค้าอาหาร
 2. รับรองระบบ การจัดการด้านความปลอดภัยคุณภาพอาหาร เช่น ระบบ CoC (Code of Conduct), GAP (Good Agricultural Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นต้น
 3. รับรองสินค้าที่มิใช่อาหาร เช่น ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 4. รับรองระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย และคุณภาพอาหาร

หน่วยงานที่รับรอง ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยแต่ละหน่วยงานแบ่งกันรับผิดชอบในการตรวจสอบรับรองดังนี้

สัญลักษณ์หมายเลข ๒ หมายถึง อาหารปลอดภัยชนิดอาหารปรุงสำเร็จ เช่นอาหารในร้านอาหาร หรือแผงลอยจำหน่ายอาหาร

 

 

 

สัญลักษณ์หมายเลข ๓ หมายถึง อาหารปลอดภัยชนิดอาหารสำเร็จแปรรูป เช่นอาหารกระป๋อง อาหารบรรจุในซองสำเร็จรูป

เป็นสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่มีภาชนะบรรจุสนิท
รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผลิตภัณฑ์อาหารใดบ้างต้องมีฉลาก
กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะมี 17 ชนิด ได้แก่

 1. นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็กเล็ก
 2. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารก และเด็กเล็ก
 3. อาหารเสริม สำหรับทารกและเด็กเล็ก
 4. นมโค
 5. นมปรุงแต่ง

กลุ่มที่ 2 อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานมี 31 ชนิด ได้แก่

 1. น้ำมันและไขมัน
 2. น้ำมันถั่วลิสง
 3. เนย
 4. เนยเทียม
 5. กี

 

สัญลักษณ์หหมายเลข ๔ หมายถึง ตลาดสดปลอดภัยแสดงว่าอาหารที่ขายในตลาดนี้มี ความปลอดภัย อาหารสด เป็นสัญญลักษณ์ ให้กับตลาดขายอาหารสด อาหารพร้อมบริโภค อาหารแปรรูป

   

   


   

  สัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้าง

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอาหารปลอดภัย และตลาดสดปลอดภัยให้ประโยชน์แก่เราซึ่งเป็นผู้บริโภค คือก่อนซื้ออาหารทุกชนิดควรสังเกตดูว่า มีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แสดงถึงความปลอดภัยของอาหารหรือไม่ เพื่อสุขภาพทีดีของตัวเราเอง หากเรากินอาหารที่สะอาด ไม่มีสารพิษต่างๆ เจือปน เราก็จะมีสุขภาพแข็งแรง แต่ถ้าเรากินอาหารที่มีเชื้อโรค หรือสารเจือปนจะทำให้เราเจ็บป่วย หรือตายได้ เช่น ถ้ากินเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดง อาจทำให้เป็นโรคมะเร็ง ถ้ากินข้าวแกงที่มีเชื้อโรค อาจทำให้ท้องเสียได้