ช่วยเหลือผังเว็บไซต์เกมพลังงานผู้จัดทำ
หน้าหลัก > หน้าหลักเนื้อหา > อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า

              อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่
                         - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสง
                         - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
                         - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล
                         - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

              หมายเหตุ นอกจากนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด ที่ให้พลังงานหลายชนิดพร้อมๆกัน เช่น โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงและพลังงานเสียงพร้อมกัน

              ข้อควรระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีดังนี้
                         1. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง อย่าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
                         2. หมั่นตรวจดูสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
                         3. ถ้าไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า อย่าแก้ไขหรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองเป็นอันขาด
                         4. หากพบว่าค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามีไฟรั่วหรือไม่ ซึ่งควรให้ผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้ามาตรวจสอบ